วันจันทร์, 02 กันยายน 2556 00:00

ประวัติความเป็นมา

Written by 
             วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มีภารกิจเช่นเดียวกับอุดมศึกษาทั่วไป คือ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย

และบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เปิดโอกาส

ให้นักการเมือง นักปกครอง นักบริหาร และนักธุรกิจ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อไปรับใช้สังคมและ

ประเทศชาติ อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยจึงได้เปิดการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของการพัฒนา

ภาครัฐ ภาคเอกชนและระดับท้องถิ่น ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ หลาย

หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาหนึ่ง ที่นักการเมือง นักปกครอง และ

นักบริหารท้องถิ่น มีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่อง

การถ่ายโอนอำนาจ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญก้าวหน้า             การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับแนวคิดและ

องค์ความรู้ใหม่ ในการบริหารจัดการ ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารท้องถิ่น จะต้องอาศัยวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง กระบวนทางการเมือง สถาบัน

การเมือง รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้พัฒนาหลักสูตร

และเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน แขนงวิชาการ

จัดการปกครองท้องถิ่น และแขนงวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 2555

ตามกรอบ TQF เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างผู้นำและนักนวัตกรรมสู่สังคมเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
06. 2017