รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มอบกระเช้าของที่ระลึก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี


       29 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ , ผศ. ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ และถือโอกาสในครั้งนี้มอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

ณ  ทำเนียบรัฐบาล
06. 2017