อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์  อรุณดี

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี : กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536

Bachelor :B.Ed. (Math) Srinakharinwirot University in 1993.

 
ปริญญาโท :
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2556
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2545

Master:
Rp.m. (Public Administration), National Institute of Development Administration (NIDA) 2013.

M.Ed. (Educational Psychology) Srinakharinwirot University 2002.


ปริญญาเอก : รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
                 พ.ศ. 2551

PhD : 
D.P.A. (MPA) Valaya Alongkorn Rajabhat University 2008.
 
 Other : 

Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2551 National Institute of Development Administration, 2008
Certificate of Participated in the programmed on Exposure to Indian Business, Indian  Institute of Management Bangalore (IIBM), 2006
Certificate of Achievement Summer English Camp Program, Ball State University  (U.S.A), 2007

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sudaporn_ar 

E-mail : sudaporn.ar@ssru.ac.th  06. 2017